Мэдээ

Түүхэн амжилт

Түүхэн амжилт
Түүхэн замнал

БАГИЙН СПОРТЫН ТҮҮХЭН АМЖИЛТУУД

1951 онд Явган аялалын тэмцээнд I байр

1961 онд МБАТ-ний анхдугаар cпартакиад II байр

1962 онд Дугуйн бартаат замын аварга шалгаруулах тэмцээнд II байр

1963 онд МБАТ-ний II cпартакиадын ширээний теннисний тэмцээнд I байр

1963 онд МБАТ-ний II cпартакиадын Хөнгөн атлетикийн тэмцээнд III байр

1964 онд МПС-ын анхдугаар cпартакиадад I байр

1965 онд тэшүүрийн тэмцээнд III байр

1967 онд МБАТ-ний III cпартакиад II байр

1968 онд МПС-ын II cпартакиадад I байр

1968 онд Цанын аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

1968 онд Гимнастикийн тэмцээнд III байр

1968 онд Дугуйн тэмцээнд II байр

1969 онд Цанын идэрчүүдийн тэмцээнд I байр

1971 онд Тэшүүрийн идэрчүүдийн УАШТэмцээнд I байр

1971 онд Хөнгөн атлетикийн идэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

1973 он өсвөрийн тэшүүрчдийн УАШТэмцээнд  I байр

1973 онд Ж.Самбуугийн нэрэмжит УАШ Шатрын тэмцээнд I байр

1979 онд МБАТ-ний спартакиадын Архангай аймагт болсон таван аймгийн бүсийн тэмцээнд I байр.

1980 онд ХБХБ тэмдгийн нормын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд нийлбэр дүнгээр III байр

1980 онд Монголын хувьсгалын хэвлэлийн 60 жилийн ойн нэрэмжит шатрын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд III байр

1981 онд өсвөрийн тэшүүрчдийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд III байр.

1981 онд Хөнгөн атлетикийн 4 төрөлтийн Улсын аварга шалгаруулах Анхдугаар тэмцээнд II байр

1983 онд өсвөр Үндэсний бөхийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр.

1983 онд Хөнгөн атлетикийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

1984 онд Хөнгөн атлетикийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

1984 онд Үндэсний бөхийн бүсийн тэмцээнд III байр

1984 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1985 онд 4-н төрөлт хөнгөн атлеткийн тэмцээнд II байр

1986 онд 4-н төрөлт хөнгөн атлеткийн тэмцээнд II байр

1991 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1992 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1992 онд өсвөрийн боксчдын УАШТэмцээнд II байр

1992 онд Монголын Үндэсний Олимпийн хорооноос зохиосон Хөнгөн атлетикийн тэмцээнд I байр

1993 онд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1994 онд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1995 онд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1995 онд Хөнгөн атлетикийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд II байр

1995 онд Хөнгөн атлетикийн 4 төрөлтийн УАШТэмцээнд I байр

1996 онд Монголын Үндэсний Олимпийн хорооноос зохиосон Хөнгөн атлетикийн тэмцээнд I байр.

1997 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1998 онд Монголын Хүүхдийн наадмын 15-16 нас үндэсний бөхийн барилдаанд I байр

1999 онд өсвөрийн тэшүүрчдийн тэмцээнд I байр

1999 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

1999 онд ºñâºðèéí волейболчдын ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2000 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2000 онд насанд хүрэгчдийн волейболын ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2001 онд ºñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2002 îíä ¯íäýñíèéáºõèéí èäýð÷¿¿äèéí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2002 онд Цàíà÷äûí ºñâºðèéí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2002 онд  Воëåéáîë÷äûí ºñâºðèéí ÓÀØÒýìöýýíд III áàéð

2002 онд Òàåêâîíäîãèéí ºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíд III áàéð

2002 онд Жүдо бөхийн барилдааны өсвөр үеийн УАШТэмцээнд III байр.

2003 îíд  Õ¿¿õäèéí ñïîðòûí III íààäìûííýãäñýí ä¿íãýýð III áàéð

2003 îíд ºñâºðèéí âîëåéáîë÷äûí ÓÀØÒýìöýýíд III áàéð

2003 онд Мини волейболын УАШТэмцээнд I áàéð

2003 онд Самбо бөхийн Залуучуудын УАШТэмцээнд III байр

2004 онд ºñâºðèéí тэшүүр ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2004 онд Самбо бөхийн Залуучуудын УАШТэмцээнд II байр

2004 онд Жүдо бөхийн Залуучуудын УАШТэмцээнд II байр

2005 îíд Õºíãºí àòëåòèêèéí ºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2005 îíä Òýø¿¿ðèéíºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2005 онд Мини волейболын УАШТэмцээнд I áàéð

2006 онд Ñóìî áºõèéí ºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíд I áàéð

2006 îíä Òýø¿¿ðèéíºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2006 онд Хөнгөн атлетикийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр.

2007 онд МХСпортын III их наадмын тэшүүрийн тэмцээнд I байр

2007 онд МХСпортын III их наадмын Хангайн бүсийн волейболын тэмцээнд I байр

2007 онд МХСпортын III их наадмын шигшээ тэмцээнд II байр

2007 онд Хангайн бүсийн аймгуудын биеийн тамирын мэргэжлийн багш, дасгалжуулагчдын Спортын анхдугаар наадмын Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд II байр.

2007 онд Монголын Хүүхдийн спортын III их наадамд багаараа I байр.

2007 îíд Ñóìî áºõèéí ºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíд I áàéð

2007 îíд Õºíãºí àòëåòèêèéí ºñâºð ¿åèéí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2008 îíд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2008 онд Тэшүүрийнөсвөр үеийн УАШТэмцээнд  II áàéð

2008 îíд Өñâºð ¿åèéí Áóóäëàãûí ÓÀØÒýìöýýíд III áàéð

2009 îíд ¯íäýñíèé áºõèéí çàëóó÷óóäûí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2009 îíд Өñâºðèéí âîëåéáîë÷äûí ÓÀØÒýìöýýíд II áàéð

2009 îíд Өñâºðèéí ¿åèéí Áóóäëàãûí ÓÀØÒýìöýýíд I áàéð

2009 îíд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð

2009 онд Булган аймгийн Бүргэд клубын нэрэмжит цомын төлөө 10 дахь удаагийн Таеквондогийн тэмцээнд I байр

2010 îíд ¯íäýñíèé áºõèéí èäýð÷¿¿äèéí ÓÀØÒýìöýýíä II áàéð

2010 îíд Өñâºðèéí âîëåéáîë÷äûí 15-16 íàñíû àíãèëëûí ÓÀØÒýìöýýíд I áàéð

2010 îíд Зàëóó÷óóäûí Áóóäëàãûí ÓÀØÒýìöýýíд II áàéð

2010 онд Төвийн бүсийн аймгуудын Олимп судлалын төвийн захирал, арга зүйч нарын сургалт семинарын сагсан бөмбөгийн тэмцээнд II байр

2010 онд Монгол улсын гавъяат дасгалжуулагч Анжийн Доржсүрэн агсны нэрэмжит өсвөрийн Волейболчдын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд II байр

2010 онд Увс аймгийн Улаангом хотноо анх удаа зохион байгуулагдсан Үндэсний бөхийн өсвөр үе, залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд III байр

2010 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор Булган аймагт зохион байгуулагдсан

заалны хөлбөмбөг Дуулиан-2020 тэмцээний 13 хүртэлх насны ангилалд I байр

2010 онд Үндэсний спортын IV наадмын Шагай шүүрэх тэмцээнд II байр

2011 îíä Õ¿¿õäèéíñïîðòûí IV íààäìûí íýãäñýí ä¿íãýýð óëñàä V áàéð

2011 îíд Өñâºðèéí âîëåéáîë÷äûí ÓÀØÒýìöýýíд I áàéð

2011 îíд Өñâºðèéí ¿åèéí Áóóäëàãûí ÓÀØÒýìöýýíд II áàéð

2011 онд МХСпортын их наадмын тэшүүрийн төрөлд II байр

2011 онд МХСпортын IV их наадмын цанын төрөлд I байр

2012 онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

2012 онд Шорт трекийн УАШТэмцээнд II áайр

2012 он МБАТ-ний XIII их наадам III байр

2013 онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

2013 онд Шорт трейкийн УАШТэмцээнд II байр

2013 онд Волейболын залуучуудын УАШТэмцээнд II байр

2014 онд Сагсан бөмбөгийн U-16 насны өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс охид багаараа I байр

2014 онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

2014 онд Сагсан бөмбөгийн U-17 насны өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд хөвгүүд багаараа I байр

2014 онд Хаянхярваагийн нэрэмжит Мини волейболын УАШТэмцээнд охид III байр

2015 онд Булганы цом таеквондогийн олон хотын нээлттэй тэмцээнд II байр

2015 онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

2015 онд Монголын Волейболын холбооны аварга шалгаруулах тэмцээнд II байр

2015 онд Хүүхдийн спортын наадмын Сагсан бөмбөгийн Хангайн бүсийн тэмцээнд II байр

2016 îíд Өñâºðèéí öàíà÷äûí ÓÀØÒýìöýýíä I áàéð,

2016 онд Тэшүүрийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд II байр

2016 онд Хөдөөгийн хүчтэн-2016 аварга шалгаруулах барилдаанд Тэргүүн байр,

2017 онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I байр

2017 онд Тэшүүрчдийн УАШТэмцээнд II байр

2017 онд Шорт трейкийн УАШТэмцээнд I байр

2017 онд Мини волейболын УАШТэмцээнд /охид/ I байр

2017 онд Гандболын УАШТэмцээнд I байр

2017 онд Пауэрлифтингийн УАШТэмцээнд I байр

2017 онд Монгол улсын ардын багш Д.Бандийн нэрэмжит Бага насны улсын аваргашалгаруулах Олимпийн гараа боксын тэмцээнд I байр

2018 онд Өсвөрийн тэшүүрчдийн УАШТэмцээнд I баг  I  байр

2018 онд Тэшүүрчдийн насанд хүрэгчдийн УАШТэмцээнд II баг  II байр

2018 оны Тэшүүрчдийн насанд хүрэгчдийн УАШТэмцээнд I баг  III байр

2018онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд I баг II байр

2018онд Цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнд II баг III байр

2018 онд RAW CLGSSIC  Пауэлифтингийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд III  байр

  2018 онд Хөнгөн атлетикийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд багаараа III байр

  2018 онд  Кик боксын  УАШТэмцээнд  III байр

  2018 онд  Пауэрлифтингийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд багаараа I байр

  2018 онд Гандболын бага насны УАШТэмцээнд  III байрыг

2019 онд Монголын Хүүхдийн спортын шигшээ тэмцээнд Булган аймгийн баг тамирчид багийн дүнгээр Улсад Тэргүүн байр

2019 онд   Хүүхдийн спортын VI их наадмын цанын төрөлд багийн дүнгээр I байр  

2019 онд  Гандболын УАШТэмцээнд  II  байр

2019 онд  Тэшүүрийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд  I  баг  I байр

2019 онд Тэшүүрийн өсвөр үеийн УАШТэмцээнд    II баг III байр 

2020 онд Дугуйт цанын өсвөр үеийн УАШТэмцээнд I байр

2020 онд Үндэсний өсвөр үеийн УАШТэмцээнд II байр

2020 онд Гандболын  залуучуудын УАШТэмцээнд  I байр

Хавсралт зураг


Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.